Корисні моделі

Корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, а саме нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним.

Патент на корисну модель це різновид патенту, що діє в Україні 10 років і видається під відповідальність заявника лише за результатами формальної експертизи.

Фактично, корисна модель є підвидом винаходу у праві інтелектуальної власності, однак на відміну від останньої, вона має, як зазначалось вище, коротший термін захисту (10 років в Україні, від 6 до 10 років у інших країнах) та менш жорсткі вимоги до умов патентоздатності. Корисна модель вважається патентоздатною, якщо вона є новою та придатною до промислового використання.

В більшості країн світу об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, що має характеризуватися явно вираженими просторовими формами. Така форма має характеризуватися не лише наявністю елементів і зв’язків між ними, але й формою виконання самих елементів, їх певним взаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленої пропозиції, то корисна модель — викладення цієї сутності у просторі. Якщо порівняти корисну модель з промисловим зразком, то можна відзначити, що промисловий зразок — це зовнішній вигляд (форма, конфігурація, колір) промислового виробу (пристрою). Корисна модель це внутрішнє улаштування виробу: розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв’язки між ними.

Об‘єкти корисної моделі

Корисною моделлю може бути «продукт», «процес» та «нове застосування відомого продукту чи процесу» (пристрій, спосіб, сполука, композиція, застосування об‘єкту за новим раніше невідомим призначенням, штам мікроорганізму, культура клітини рослин і тварин, тощо). Продукт – означає предмет як результат людської праці. Спосіб – процес, прийом або метод виконання взаємопов’язаних дій над матеріальним об’єктом (об’єктами), а також застосування процесу, прийому, методу або продукту за певним призначенням.

Критерії патентоздатності корисної моделі

Корисна модель вважається патентоздатною, тобто, може отримати патентний захист, якщо вона є новою та є промислово придатною (тобто, корисну модель можна використати у промисловості або іншій сфері діяльності людини).

Корисна модель є новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я та інших сферах діяльності.

Власник патенту
Право на отримання патенту України на корисну модель належить:

 • автору (співавторам) корисної моделі;
 • фізичній або юридичній особі, яка є наймачем автора корисної моделі;
 • правонаступнику (правонаступникам) осіб, зазначених вище.

Об‘єм прав
Обсяг правової охорони – визначається формулою корисної моделі. Формула корисної моделі – логічне визначення корисної моделі сукупністю всіх її істотних ознак. Опис і креслення служать тільки для тлумачення формули корисної моделі.

Права, що випливають з патенту на корисну модель
Власнику патенту (патентовласникам) належить виключне право на використання запатентованої корисної моделі.Виключне право на використання корисної моделі, включає право використовувати корисну модель за своїм розсудом, якщо це не порушує прав інших осіб, а також включає право забороняти використання корисної моделі іншим особам.

 

Дії, які є порушенням виключного права патентовласника

 • виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
 • застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй.
Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

 • продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
 • існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов’язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Дії, які є не порушенням виключного права патентовласника

Одночасно з цим не визнається порушенням прав, що випливають з патенту на корисної моделі, такі використання:

 • на основі права попереднього користувача;
 • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що корисна модель використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
 • без комерційної мети;
 • з науковою метою або в порядку експерименту;
 • за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та з виплатою йому відповідної компенсації.

Незаконне використання корисної моделі, привласнення авторства на них або інше умисне порушення права на цей об’єкт, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі є кримінально караним.

Документи та відомості, необхідні для подачі заявки на корисну модель

 1. Опис корисної моделі, що розкриває її з повнотою, достатньою для здійснення;
 2. Формула корисної моделі, що виражає її сутність і повністю базується на описі;
 3. Креслення та інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті корисної моделі;
 4. Реферат;
 5. Наіменування заявника(ів) та адреса реєстрації;
 6. ПІБ та адреса реєстрації автора(ов);
 7. Довіреність на ведення справ, підписану всіма заявниками із зазначенням імені та посади особи, що підписали її. Нотаріальне засвідчення або легалізація довіреності не потрібна.
 8. У разі необхідності, документи зазначені в пунктах 1 – 4 підготують співробітники нашого бюро.

Строки отримання патенту на корисну модель
Строк отримання патенту на корисну модель складає від 7 до 9 місяців, але при бажанні заявника і нагальній потребі, наприклад, при виході об‘єкта патентування на ринок, цей строк можна скоротити до 2-3 місяців.

Вартість одержання патенту на корисну модель

№ пп Назва дії Офіційний збір, грн.* Вартість послуг, грн.
1. Підготовка і подання заявки на корисну модель 800  

Від 4000

- додатково за кожний пункт формули більше 3-х 80
2. Публікація про видачу патенту на корисну модель 200 -
- додатково за кожний аркуш понад 15, що містяться у заявці 10 -
3. Прискорений розгляд заявки 720 500
4. Ведення діловодства і отримання патенту на винахід (корисну модель) 17 200

 

*У разі, коли заявником і автором корисної моделі є одна і та ж фізична особа, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі 5% встановленого розміру.

У разі, коли заявником корисної моделі є неприбуткова організація, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі 10% встановленого розміру.

Ми завжди готові допомогти нашим клієнтам