Торгові марки

Ми надаємо повний спектр послуг з питань правової охорони торгових марок (ТМ, знак для товарів та послуг) і найменувань місць походження товарів (географічні позначення) в Україні й за кордоном.

Наші фахівці допоможуть Вам у виборі або розробці позначення, використовуваного в якості торгової марки, проведуть пошук на новизну, як в Україні, так і за кордоном, допоможуть сформулювати перелік товарів і послуг, для яких необхідно й доцільно одержати охорону, підготують і подадуть в Українське патентне відомство (Укрпатент) заявку на реєстрацію торгової марки і візьмуть на себе представлення ваших інтересів при розгляді вашої заявки в Украпатенті.

Ми допоможемо Вам зареєструвати вашу торгову марку за кордоном, у тому числі, здійснити міжнародну реєстрацію відповідно до Мадридської угоди і Мадридського протоколу.

Крім того, ми в змозі захистити Ваші інтереси в суді при порушенні третіми особами Вашого виключного права на торгову марку. Також, ми можемо організувати моніторинг незаконного використання вашої торгової марки на території України.

Торгова марка

Торгова марка (або знак для товарів та послуг, фірмовий знак, бренд, логотип, тощо) (англ. trademark) – позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. У Цивільному кодексі України відносно знаку для товарів і послуг вживається термін «торгова марка». Термін «торгова марка» є прямим запозиченням із англійської мови. По суті термін «знак для товарів і послуг» та «торгова марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні.

Слід зазначити, що знак для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу й, із законодавчої точки зору, є об’єктом права інтелектуальної власності.

Свідоцтво

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати відповідного збору.

Правовласник

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об‘єднання осіб або їх правонаступники.

Обсяг правової охорони

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Умови надання правової охорони знака

Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі й на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Позначення які не можуть одержати правову охорону

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу держави, символіка якої використовується як елемент знака, або компетентного органу власника (зокрема міжнародних міжурядових організацій).

Компетентним органом щодо назви держави “Україна” є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, яке містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг – постійно діючий орган Державної служби інтелектуальної власності України.

Також не можуть одержати правову охорону, але можуть бути внесені до знака як елементи, які не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака, такі позначення:

 • ті, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • ті, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • ті, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими в разі використання їх по відношенню до зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце та час виготовлення чи збуту товарів чи надання послуг;
 • ті, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами й термінами.

Не можуть одержати правову охорону такі позначення:

 • ті, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
 • ті, які відображають лише форму, зумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 • з фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), які охороняються відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
 • із знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак. Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Момент виникнення прав

В Україні право на знак виникає після моменту реєстрації знака у відповідному державному відомстві, Українському інституті промислової власності. Саме ця установа здійснює експертизу заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності.

Документи та відомості, необхідні для подачі заявки на знак для товарів та послуг

 1. Зображення знака для товарів та послуг (в електронному вигляді або на паперовому носії);
 2. Перелік товарів або послуг, на які буде розповсюджуватись дія знака для товарів та послуг;
 3. Наіменування заявника(ів) та адреса реєстрації;
 4. Довіреність на ведення справ, підписану всіма заявниками із зазначенням імені та посади особи, що підписали її. Нотаріальне засвідчення або легалізація довіреності не потрібна.

Строки отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг
Строк отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг складає від 12 до 15 місяців, але при бажанні заявника і нагальній потребі, наприклад, при виході на ринок товарів маркованих даним знаком або необхідності реєстрування домену в зоні .ua, цей строк можна скоротити до 4-5 місяців.

Вартість реєстрації знака для товарів та послуг

№ пп Назва дії Офіційний збір, грн. Вартість послуг, грн. Загалом, грн.
1. Підготовка і подання заявки на знак для товарів та послуг одним заявником за один клас МКТП* 1000 700 1700
- додатково за кожний наступний клас МКТП 1000 100 1100
- додатково за подання кольорового знака для товарів та послуг 500 - 500
2. Публікація про видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг в ч/б зображенні за кожний клас МКТП 150 - 150
- додатково за публікацію кольорового зображення знака для товарів та послуг 100 - 100
3. Ведення діловодства і отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг 85 200 285
4. Прискорена експертиза (4-5 місяців від дати подання заявки)
- за словесним або зображувальним позначенням в одному класі МКТП 4018,20 400 4518,20
- додатково за кожний наступний клас 446,20 - 446,20
- за комбінованим позначенням в одному класі МКТП 7237,20 400 7637,20
- додатково за кожний наступний клас 732,60 - 732,60
5. Прискорена експертиза (7-8 місяців від дати подання заявки)
- за словесним або зображувальним позначенням в одному класі МКТП 2172 400 2572
- додатково за кожний наступний клас 252 - 252
- за комбінованим позначенням в одному класі МКТП 3912 400 4312
- додатково за кожний наступний клас 396 - 396

 

*Міжнародна Класифікація Товарів та Послуг

Ми цінуємо Ваші ідеї і знаємо, як їх захистити