Топографія інтегральних мікросхем

Топографія інтегральної мікросхеми – це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв’язків між ними.

Інтегральна мікросхема (далі – ІМС) – це мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і зв’язку якого неподільно сформовані в об’ємі і/або на поверхні матеріалу, на основі якого виготовлено виріб.

Право на топографію інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом, що видається за результатами формальної експертизи, і діє 10 років.

Об’єкт і умови правової охорони

Правова охорона поширюється тільки на оригінальну топографію. Оригінальною є топографія, створена в результаті творчої діяльності автора. Топографія визнається оригінальною доти, поки не доведено протилежне. Топографії, сукупність елементів якої загальновідома розробникам і виробникам ІМС на дату її створення, правова охорона не надається. Топографії, що складається з елементів, які є загальновідомими розробникам і виробниками ІМС на дату її створення, надається правова охорона тільки в тому випадку, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам оригінальності. Правова охорона не поширюється на ідеї, способи, системи, технологію або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографії.

Авторство на топографію

Автором топографії визнається фізична особа, у результаті творчої діяльності якої ця топографія була створена. Якщо топографія створена спільно декількома фізичними особами, кожна із цих осіб визнається автором такої топографії. Не визнаються авторами фізичні особи, які не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії, а надали автору тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню права на використання топографії.

Право авторства на топографію є невідчужуваним особистим правом і охороняється законом безстроково.

Майнові права

Автору або правонаступнику належить виключне право використовувати цю топографію на свій розсуд, зокрема, шляхом виготовлення та розповсюдження ІМС з такою топографією, включаючи право забороняти використання цієї топографії іншим особам без відповідного дозволу, за винятком випадків, передбачених Законом.

Порядок користування правами, що належать декільком авторам топографії або іншим правовласникам, визначається договором між ними.

Порушенням виключного права на використання топографії визнається вчинення наступних дій без дозволу автора або іншого правовласника:

 • копіювання топографії в цілому або її частини шляхом її включення в ІМС або іншим чином, за винятком копіювання тільки тієї її частини, яка не є оригінальній;
 • застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж та інше введення в господарський оборот топографії або ІМС з цією топографією.

Дії, не визнаються порушенням виключного права на використання топографії

Не визнається порушенням виключного права на використання топографії:

 • використання законно придбаних ІМС або виробів, що містять такі ІМС, якщо здійснює таке використання особа не знала і не повинна була знати, що ці ІМС або вироби, що містять такі ІМС, виготовлені та розповсюджуються з порушенням виключного права на використання топографії. Після отримання відповідного повідомлення від власника прав топографії ця особа виплачує пропорційно компенсацію за кожну ІМС або кожен виріб, що містить таку ІМС;
 • використання в особистих цілях без отримання прибутку, а також з метою оцінки, аналізу, дослідження або навчання;
 • поширення ІМС з охоронюваною топографією, введених в господарський оборот законним шляхом.

Реєстрація і повідомлення

Автор топографії чи іншої правовласник може за своїм бажанням безпосередньо або через свого представника зареєструвати топографію в Україні шляхом подання заявки на офіційну реєстрацію топографії ІМС (далі – заявка на реєстрацію). Подача заявки на реєстрацію може бути здійснена в строк, що не перевищує двох років з дати першого використання топографії, якщо воно мало місце.

Захист прав на топографію

Автор топографії та правонаступник має право вимагати:

 • забороняти іншим особам використовувати топографію IMC без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника зареєстрованої топографії IMC;
 • передавати на підставі договору право власності на топографію IMC будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії IMC;
 • видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії IMC на підставі ліцензійного договору.

Під використанням топографії IMC слід розуміти:

 • копіювання топографії IMC;
 • виготовлення IMC із застосуванням даної топографії;
 • виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC;
 • ввезення таких IMC та виробів, що їх містять, на митну територію України;
 • пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІMC, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

IMC визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію IMC оригінальною.

Документи та відомості, необхідні для подачі заявки на топографію інтегральної мікросхеми

 1. Матеріали, що ідентифікують топографію IMC (креслення, зразки);
 2. Наіменування заявника(ів) та адреса реєстрації;
 3. Довіреність на ведення справ, підписану всіма заявниками із зазначенням імені та посади особи, що підписали її. Нотаріальне засвідчення або легалізація довіреності не потрібна.

Строки отримання патенту на топографію IMC
Строк отримання свідоцтва на топографію IMC складає від 6 до 12 місяців.

 

Ми завжди готові допомогти нашим клієнтам