Винахід

Винахід (англ. invention) це технічне рішення, що є результатом інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, яке є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об’єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.

Патент на винахід це різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки. Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.

Об‘єкти винаходу

Винаходом може бути «продукт», «процес» та «нове застосування відомого продукту чи процесу» (пристрій, спосіб, сполука, композиція, застосування об‘єкту за новим раніше невідомим призначенням, штам мікроорганізму, культура клітини рослин і тварин, тощо). Продукт – означає предмет як результат людської праці. Спосіб – процес, прийом або метод виконання взаємопов’язаних дій над матеріальним об’єктом (об’єктами), а також застосування процесу, прийому, методу або продукту за певним призначенням.

Критерії патентоздатності винаходу

Винахід вважається патентоздатним, тобто, може отримати патентний захист, якщо він є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним (тобто винахід можна використовувати у промисловості або іншій сфері діяльності людини).

Винахід є новим, якщо воно не є частиною рівня техніки. Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки. Рівень техніки включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу. При встановленні новизни винаходу в рівень техніки також включаються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані в Україні іншими особами не відкликані заявки на видачу патенту на винахід і корисну модель і запатентовані в Україні винаходи і корисні моделі. Винахід є промислово придатним, якщо він може бути використано у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я та інших сферах діяльності.

Власник патенту
Право на отримання патенту України належить:

 • автору (співавторам) винаходу;
 • фізичній або юридичній особі, яка є наймачем автора винаходу;
 • правонаступнику (правонаступникам) осіб, зазначених вище.

Об‘єм прав
Обсяг правової охорони – визначається формулою винаходу. Формула винаходу – логічне визначення винаходу сукупністю всіх його істотних ознак. Опис і креслення служать тільки для тлумачення формули винаходу.

Права, що випливають з патентуВласнику патенту (патентовласникам) належить виключне право на використання запатентованого винаходу.Виключне право на використання винаходу, включає право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо це не порушує прав інших осіб, а також включає право забороняти використання винаходу іншим особам.

 

Дії, які є порушенням виключного права патентовласника

 •  виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
 • ·         застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

  Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

  Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

  Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

 •  продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
 • існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.
  В такому разі обов’язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Дії, які є не порушенням виключного права патентовласника

Одночасно з цим не визнається порушенням прав, що випливають з патенту на винахід, такі використання:

 • на основі права попереднього користувача;
 • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід використовується виключно для потреб зазначеного засобу
 • без комерційної мети;
 • з науковою метою або в порядку експерименту;
 • за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та з виплатою йому відповідної компенсації.

Незаконне використання винаходу, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на цей об’єкт, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі є кримінально караним.

Документи та відомості, необхідні для подачі заявки на винахід

 1. Опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення;
 2. Формула винаходу, що виражає його сутність і повністю базується на описі;
 3. Креслення та інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу;
 4. Реферат;
 5. Наіменування заявника(ів) та адреса реєстрації;
 6. ПІБ та адреса реєстрації автора(ов);
 7. Довіреність на ведення справ, підписану всіма заявниками із зазначенням імені та посади особи, що підписали її. Нотаріальне засвідчення або легалізація довіреності не потрібна.
 8. У разі необхідності, документи зазначені в пунктах 1 – 4 підготують співробітники нашого бюро.

Строки отримання патенту на винахід
Строк отримання патенту на винахід складає від 2 до 5 років, що обумовлено певними процедурними особливостями розгляду заявки на винахід, але при бажанні заявника і нагальній потребі, наприклад, при виході об‘єкта патентування на ринок, цей строк можна скоротити до 3-5 місяців.

Вартість отримання патенту на винахід

№ пп Назва дії Офіційний збір, грн.* Вартість послуг, грн.
1. Підготовка і подання заявки на винахід 800 Від 5000
- додатково за кожний пункт формули більше 3-х 80
2. Проведення кваліфікаційної експертизи винаходу 3000 300
- додатково за кожний незалежний пункт формули понад один 3000 -
3. Публікація про видачу патенту на винахід 200 -
- додатково за кожний аркуш понад 15, що містяться у заявці 10 -
4. Прискорений розгляд заявки 3720 500
- додатково за кожний незалежний пункт формули понад один 900 -
5. Ведення діловодства і отримання патенту на винахід (корисну модель) 17 200

 

*У разі, коли заявником і автором винаходу є одна і та ж фізична особа, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі 5% встановленого розміру. У разі, коли заявником винаходу є неприбуткова організація, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі 10% встановленого розміру.

Ми завжди готові допомогти нашим клієнтам